الجی دارای بزرگترین تکنولزی در زمینه تلویزیونهای منحنی و oled می باشد.با توجه با اینکه ساخت تلویزیونهای منحنی زاویه دید را در نگاه کردن به هنگام تلویزیون بهبود می بخشد.دقت و نواوری جدید در ساخت این مدل در بین برندهای معروف روبه گسترش است