نحوه ریجستر کردن گوشیهای موبایل مسافری

             با توجه به طرح [...]