مقالات فناوری

  استیون کلاون

در اواخر قرن بیستم آنچه در ارتباط با تکنولوژی مطرح بود، فقط اهمیت آن بود. اما سوال اساسی اینجاست که اساسا تکنولوژی چیست؟ تا زمانی که معنای دقیق از تکنولوژی مشخص نشود، هرگونه بحث در حوزۀ مطالعات علم، تکنولوژی و جامعه بیهوده خواهد بود. در این مقاله کاربردهای مختلف واژه تکنولوژی را بررسی خواهیم کرد.در اواخر قرن بیستم، فقط یک نکته دربارۀ تکنولوژی وجود دارد که بیشتر افراد در مورد آن توافق دارند، اینکه تکنولوژی بااهمیت است. تقریباً به اندازۀ [وضعیتِ] هوا، دربارۀ تکنولوژی بحث می‌شود و گاه به نظر می‌رسد که این مباحثات نتیجۀ ناچیزی دارند. اما «تکنولوژی» چیست؟ اگر حتی با دقت کمی به این موضوع بنگریم، درمی‌یابیم که این واژۀ واحد برای بازنمایی چیزها، اَعمال، فرایندها، روش‌ها و سیستم‌هایی متفاوت به کار می‌رود. «تکنولوژی» همچنین به نحوی نمادین به عنوان اصطلاحی برای برخی رویه‌های در حالِ کارِ مهم و نیز برای بازنماییِ پیشرفت به کار گرفته می‌شود. این تعارض گسترده در کاربردِ یکی از اصطلاحات محوری‌مان، سرانجامی نخواهد داشت و تنها می‌تواند به آشوب بینجامد. نکته‌ای حتی مهم‌تر این است که کاربرد مبهم کنونیِ واژۀ «تکنولوژی» دو مفهومِ محوری و یک الگوی محوری در رفتار انسانی را از نظرها پنهان می‌کند. مفاهیم و الگوی مذکور اهمیت زیادی در درک دیدگاه‌هایمان دربارۀ پرسش‌های حیاتی‌ای دارند که در جهان کنونی با آنها مواجهیم از جمله اینکه: چه فهمی از نوآوری داریم، چگونه می‌توانیم از دو سوی شکاف فرهنگیِ مورد نظر [چارلز] اسنو با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و اینکه نحوۀ ساختن زندگی‌مان را روی سیاره زمین چگونه می‌فهمیم. متن کامل این مقاله به همراه مقالاتی دیگر دربارۀ فلسفۀ تکنولوژی به زودی در قالب کتاب از سوی نشر ترجمان علوم انسانی منتشر خواهد شد.